Per a saber més

1-BIBLIA 2-RECURSOS PASTORALS 3-HOMILIES I REFLEXIONS DOCTRINALS 4-BUTLLETINS OFICIALS CIVILS 5-ALTRES
Cercador d'enllaços
S'han trobat 3 registres.
Pàgines: [1]
4-BUTLLETINS OFICIALS CIVILS

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA
El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona és un instrument d´informació pública per tal de fer transparent la gestió de les diferents administracions als ciutadans i permetre la seva participació. El BOP es publica diàriament excepte els diumenges i els festius i l’edita la Diputació de Tarragona.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) és el mitjà de publicació oficial de les lleis de Catalunya i de les normes, les disposicions de caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes, les notificacions, els anuncis i els altres actes del Govern i de l’Administració de la Generalitat, així com d’altres organismes o administracions públiques, i particulars, quan així estigui previst a l’ordenament jurídic. El DOGC apareix diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions separades en català i en castellà.

BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT
D´acord amb el Reial Decret 181/2008, de 8 de febrer al Boletín Oficial del Estado, diari oficial de l´Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis, disposicions i actes d´inserció obligatòria. El Consell de Ministres podrà excepcionalment acordar la publicació d´informes, documents o comunicacions oficials, la difusió de la qual sigui considerada d´interès general. El Butlletí Oficial de l´Estat es publica tots els dies de l´any, excepte els diumenges.