Decrets

Decret de 12 d’abril de 2011, pel qual s’aprova en línies generals l’avantprojecte de museïtzació del Museu Diocesà de Tarragona


DECRET

de 12 d’abril de 2011, pel qual s’aprova en línies generals l’avantprojecte de museïtzació del Museu Diocesà de Tarragona

Havent presentat, Stem Empresa, el dia 18 de febrer de 2011, a una comissió formada pels responsables més directes del patrimoni artístic i documental de l’Arquebisbat i altres càrrecs del govern de la Cúria l’avantprojecte de museïtzació del Museu Diocesà de Tarragona, d’acord amb les indicacions que els havia donat Mons. Josep Martí i Aixalà (a.c.s) en el temps en què era director del susdit museu,
Havent presentat la mateixa empresa al Capítol Catedral el susdit avantprojecte, el dia 4 de març de 2011,

Escoltades les observacions que els convocats a la reunió del dia 18 de febrer de 2011 van fer,

Vist l’acord pres per l’esmentat Capítol Catedral en la reunió capitular del dia 1 d’abril de 2011, en què es fan una sèrie d’observacions a l’avantprojecte,
PEL PRESENT decret APROVO en línies generals l’avantprojecte presentat per Stem Empresa, i DETERMINO que es procedeixi a estudiar, redactar i presentar el projecte definitiu adaptant-lo i atenent-se a les observacions presentades pel Capítol Catedral que s’adjunten com a annex al present Decret, a part d’alguna altra que es pugui suggerir.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera


ANNEX AL DECRET D’APROVACIÓ DE L’AVANTPROJECTE
DE MUSEÏTZACIÓ DEL MUSEU DIOCESÀ DE TARRAGONA


Acord del Capítol Catedral del passat dia 18 de març de 2011, extret de l’acta aprovada:

Seguidament es passa a donar l’opinió del Capítol sobre el projecte del Museu Diocesà que es va presentar en l’anterior reunió capitular i s’arriba als següents acords:

Es diu que en línies generals s’està d’acord amb la proposta. El Capítol rebutja la proposta de tirar a terra el mur o paret que separa la sala de l’antic refetor de l’entrada actual de la Catedral pel claustre. Referent a l’entrada del museu per la casa que diem del Dr. Batlle, s’ha d’estudiar si hi ha una altra alternativa a la proposada en la qual hi hagi lloc per als despatxos del Capítol en aquella mateixa casa. Han de ser instal·lacions independents. L’entrada del museu no ha de ser la mateixa que l’entrada a les dependències del Capítol. Com que la instal·lació definitiva del Museu s’ha de fer per etapes, l’espai nou per a l’Arxiu Capitular, a la casa que en diem del Dr. Viladrich, hi ha de poder quedar ben instal·lat abans de moure’l del lloc actual. Fins que no estigui fet el nou espai no s’ha de moure del lloc actual.

Es diu que es necessiten per al Capítol quatre despatxos i una sala de reunions. Es proposa que hi hagi doble entrada: per les instal·lacions capitulars i pel museu. Es proposa que Mn. Martínez i Mn. Fuentes, en nom del Capítol, siguin presents en l’elaboració definitiva de l’esmentat projecte.

Extret de l’Acta capitular
A part, el secretari capitular, en transmetre aquest Acord, afegeix que el Capítol Catedral va demanar que en els espais del Capítol per a despatxos hi hagués els serveis necessaris.

Dono fe que el contingut d’aquest annex és fidel a la voluntat manifestada pel Capítol Catedral en la seva comunicació amb aquesta Secretaria General i Cancelleria.

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

Tarragona, 12 d’abril de 2011


dc_avantprojecte_mdt.doc