Decrets

Decret de 25 de juliol de 2011


Durant el present curs s’ha iniciat el Pla pastoral diocesà 2010-2013, que en el quart objectiu es preocupa de l’atenció pastoral a les parròquies en el futur immediat. Aquest tema s’ha treballat amb profunditat tant en les reunions del Consell del Presbiteri, com en les d’arxiprestos, com en les de preveres per arxiprestats.

D’entre els punts que han sortit en estudiar els criteris que s’haurien de tenir en compte per a assolir aquest objectiu, ha sorgit la qüestió dels rectors que sobrepassen els 75 anys, en el sentit que, després d’una llarga i generosa dedicació d’aquests mossens al ministeri pastoral el fet d’estar al capdavant d’una parròquia els pot resultar feixuc, en canvi podrien continuar oferint un servei pastoral ben valuós sense haver de tenir les preocupacions que el càrrec de rector comporta.

Atenent tots aquests antecedents, en compliment del que determina el c. 538 §3 del Codi de Dret Canònic, on es fixa que un rector ha de posar el càrrec a disposició del Bisbe diocesà quan hagi complert setanta-cinc anys d’edat, «el qual, després d’examinar les circumstàncies de la persona i del lloc, en decidirà l’acceptació o el diferiment»,

Feta la consulta al Consell del Presbiteri en la seva reunió n. 21, del dia 26 de maig de 2011, els membres del qual s’hi van manifestar d’acord,

Havent-ho comentat amb els arxiprestos en la reunió n. 21, de 16 de juny de 2011, els quals també van donar-hi el seu parer favorable,

PEL PRESENT DECRET DISPOSO que els rectors de parròquies de l’arxidiòcesi, en complir els setanta-cinc anys d’edat, mitjançant carta personal, posin el seu càrrec a disposició de l’Arquebisbe, el qual s’atendrà al que diu el susdit c. 538 §3 del Codi de Dret Canònic en el sentit que, segons quines siguin les circumstàncies de la persona i del lloc es pot acceptar o diferir la petició. En el cas que sigui acceptada, això no s’ha d’interpretar com una jubilació, sinó com un pas a continuar fent un servei pastoral sense tenir el pes de la responsabilitat principal.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

dc_jubilaci__75_anys.doc