Decrets

Decret de 31 de maig de 2011, pel qual es nomena el coordinador diocesà i es ratifiquen els altres membres del secretariat diocesà del moviment Vida Creixent de l’arxidiòcesi de Tarragona


DECRET

de 31 de maig de 2011, pel qual es nomena el coordinador diocesà i es ratifiquen els altres membres del secretariat diocesà del moviment Vida Creixent de l’arxidiòcesi de Tarragona

Atès que el dia 28 de març de 2011 es van aprovar els nous Estatuts del moviment Vida Creixent de l’arxidiòcesi de Tarragona, el qual va quedar constituït en associació pública de l’Església,

Atès que la vigència dels diferents càrrecs del Secretariat Diocesà d’aquest moviment ha superat el quadrieni que determinen els Estatuts, i s’ha esperat a renovar-los fins que els nous Estatuts haguessin estat aprovats i s’hagués pogut reunir l’assemblea general.

Vista la proposta de candidatura que es va consensuar, d’acord amb l’article 12 dels Estatuts, en l’assemblea general extraordinària del Moviment, celebrada el dia 13 d’abril de 2011.

PEL PRESENT DECRET NOMENO Jaume Bernabeu i Gili coordinador del secretariat diocesà del moviment Vida Creixent de l’arxidiòcesi de Tarragona, i DONO LA MEVA CONFORMITAT a l’elecció de Miguel Berganza Delgado com a vicecoordinador; de Josep Maria Ferran i Torrent com a secretari; de Jaume Ferrer i Amàlia Domingo Vidal com a tresorers, i de M. Rosa Pellicer Ripoll, M. Teresa Cunillera, Marina Rafel, Josep M. Vallés, Carme Estupiñà, M. Teresa Altisench, Ester Foncalda i Pilar Sanàbria com a vocals, tots ells per a un termini de quatre anys (cf. art. 10 dels Estatuts).

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera
dc.coord.vida_creixent.doc