Decrets

Decret de 17 de maig de 2011, pel qual es reconeix la Comunitat Jerusalem a l’arxidiòcesi de Tarragona


DECRET

de 17 de maig de 2011, pel qual es reconeix la Comunitat Jerusalem a l’arxidiòcesi de Tarragona

Vista la petició de 10 d’abril de 2011 presentada pel Sr. Javier Deán Álvarez-Castellanos, moderador general de l’Associació pública de fidels Comunidad Jerusalén que va ser erigida com a associació pública de fidels a l’arxidiòcesi de Saragossa, amb personalitat jurídica pública, mitjançant Decret de 12 de gener de 1991 (reg. de l’Arquebisbat de Saragossa n. 54/91), en què sol·licita el reconeixement de la susdita Comunitat a l’arxidiòcesi de Tarragona,

Vist l’informe favorable del delegat diocesà per a l’apostolat seglar,

Vist el que determina el c. 312 §2 del Codi de Dret Canònic pel que fa a la vàlida erecció d’una secció d’una associació en una diòcesi,

PEL PRESENT DECRET atorgo el reconeixement a la nostra arxidiòcesi a la Comunitat Jerusalem, la qual es regirà pels Estatuts de la susdita Comunitat que van ser aprovats a l’arxidiòcesi de Saragossa mitjançant Decret de 12 de gener de 1991 (reg. de l’Arquebisbat de Saragossa n. 53/91), sempre d’acord amb la normativa diocesana.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera
dc_comunitat_Jerusalem.Doc