Decrets

Decret de 2 de desembre de 2014 pel qual la denominació de la Parròquia de Santa Maria de Salou passa a ser de Santa Maria del Mar de Salou


Vista la petició presentada, amb data de 25 de novembre de 2014, per Mn. Santiago Soro Roca, rector de la Parròquia de Santa Maria de Salou, en què exposa i demostra que des de fa molts anys l’església seu de la Parròquia és coneguda amb el nom de Santa Maria del Mar,

Vistos els documents demostratius que adjunta, que són còpies de fulls diferents de llibres parroquials que es remunten a molt abans de l’erecció de la Parròquia, quan l’església encara formava part de la Parròquia de Sant Esteve Protomàrtir de Vila-seca,

Vist que en el decret d’erecció de les parròquies de Santa Maria i de Sant Ramon de Salou, de 12 de setembre de 1994, no es va especificar l’advocació «del Mar» amb què era coneguda una de les esglésies que passarien a ser parroquials,

Vist que això ha portat, com indica el Sr. Rector, a situacions de conflicte i d’errors en la titularitat,

Atès que el Consell Episcopal, en la reunió n. 324, de data d’avui mateix, s’ha manifestat favorable a la sol·licitud presentada,

Pel present decret, en virtut del que estableix el c. 515 §2 del CDC, aprovo que a partir del moment de la signatura del present document la denominació oficial de la Parròquia sigui de Santa Maria del Mar.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

 

Ho decreta i signa l´Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

 

 

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera