Decrets

Decret de 14 de juny de 2016 pel qual es determina que es documenti i regularitzi la propietat d’objectes religiosos i documents de les parròquies i altres llocs de culte de l’arxidiòcesi de Tarragona encomanats a la custòdia de particulars


Decret
de 14 de juny de 2016 pel qual es determina que es documenti i regularitzi la propietat d’objectes religiosos i documents de les parròquies i altres llocs de culte de l’arxidiòcesi de Tarragona encomanats a la custòdia de particulars

Algunes parròquies, sobretot les més petites, tenen objectes religiosos o documents parroquials encomanats des de fa potser molts anys a la custòdia d’alguna persona o família del poble per a garantir-ne millor la seguretat i la conservació.

Per tal d’assegurar que amb els anys no es vagi perdent la memòria d’aquests documents o peces, a vegades de notable valor artístic, i de garantir, amb vista al futur, la titularitat parroquial d’aquest patrimoni,

Pel present decret disposo que a totes les parròquies i altres llocs de culte de l’arxidiòcesi on es doni aquesta situació es formalitzi mitjançant la signatura d’un contracte de cessió en dipòsit, amb indicació de la titularitat parroquial i del dret de la parròquia a fer-ne l’ús que cregui oportú i a recuperar-ne la custòdia quan així ho decideixi. Per a procedir a preparar aquesta documentació caldrà posar-se en contacte amb la Delegació diocesana per al patrimoni artístic i documental i l’art sacre, que us assessorarà en el que convingui.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera