Decrets

Decret de 5 de desembre de 2014 pel qual s’erigeix l’associació Confraria Hermandad del Nazareno de Torredembarra en associació privada de fidels, se li concedeix personalitat jurídica privada i se n’aproven els Estatuts


Decret
de 5 de desembre de 2014 pel qual s’erigeix l’associació Confraria Hermandad del Nazareno de Torredembarra en associació privada de fidels, se li concedeix personalitat jurídica privada i se n’aproven els Estatuts

Vista la petició signada per la Sra. Ana M. Navarro Ruiz, secretària de l’associació Confraria Hermandad del Nazareno de Torredembarra, amb data de 17 de novembre de 2014, en què sol·licitava l’aprovació dels Estatuts de la susdita Associació i l’erecció en associació privada de fidels, d’acord amb el que es va determinar en una assemblea extraordinària de la Confraria, celebrada el dia 7 de novembre de 2014,

Examinats degudament els esmentats estatuts de l’Associació per part del ministeri fiscal de l’Arquebisbat, el qual ha emès un informe favorable;

Atès que l’Associació reuneix tots els requisits establerts en la normativa canònica vigent de l’Església per tal de poder ser erigida en associació privada de fidels i gaudir de personalitat jurídica privada;

Pel present decret, d’acord amb els cànons 304 i 305 del Codi de Dret Canònic, erigeixo l’associació Confraria Hermandad del Nazareno de Torredembarra, la qual queda constituïda en associació privada de fidels en aquesta arxidiòcesi, i li concedeixo personalitat jurídica privada. Així mateix aprovo els estatuts pels quals es regirà l’esmentada Confraria.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera