Decrets

Decret de 24 de novembre de 2016, pel qual es reconeix la modificació dels articles 2 i 11 dels Estatuts de l’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume del Camp de Tarragona


Decret
de 24 de novembre de 2016, pel qual es reconeix la modificació dels articles 2 i 11 dels Estatuts de l’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume del Camp de Tarragona

Vista la petició feta per la secretària de l’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume del Camp de Tarragona, Sra. Carmen Riu Ferrando, amb data de 14 de novembre de 2016, en què comunica que l’Assemblea General de la susdita associació, en la reunió de 21 d’octubre proppassat, va aprovar per unanimitat la reforma dels articles 2 i 11 dels Estatuts, que afecten al canvi de domicili social i al nombre de components de la Junta Directiva,

Pel present decret, en compliment de l’article 21 dels Estatuts, dono el meu reconeixement a la proposta de modificació presentada, que queda redactada tal com segueix:

«Article 2. Domicili social i signes identificatius

»L’Associació té el seu domicili social a la Parròquia de Sant Joan Baptista de la ciutat de Tarragona. L’Assemblea General podrà determinar el canvi de domicili dintre del territori de la diòcesi, el qual es comunicarà a l’Ordinari del lloc. Els signes identificatius de l’Associació seran els que aprovi l’Assemblea General. També seran responsabilitat de l’Assemblea General les possibles modificacions d’aquests.

»Article 11. Junta Directiva

»La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació i està integrada pel president, un o dos vicepresidents, secretari, tresorer i per un nombre màxim de set vocals. Els membres que integren la Junta Directiva són triats per a un període de 4 anys i poden ser reelegits indefinidament.»

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera