Decrets

Decret de 3 de maig de 2016 pel que s’encomena a la Germandat de la Santa Creu (Brotherhood of the Holy Cross) l’atenció pastoral dels catòlics de parla anglesa residents a l’arxidiòcesi de Tarragona


Decret
de 3 de maig de 2016

En data de 3 de maig de 2011 vaig encomanar a la Germandat de la Santa Creu (Brotherhood of the Holy Cross) l’atenció pastoral dels catòlics de parla anglesa residents a l’arxidiòcesi de Tarragona, i en la mateixa data vaig signar el nomenament de Mn. Stephen Cochrane com a prevere per a atendre ministerialment aquesta pastoral, per a un termini de cinc anys.

En data de 14 de setembre de 2012 vaig signar el decret d’aprovació dels Estatuts de la Germandat, pel qual va quedar constituïda en associació privada de l’Església.

Atès que el termini de cinc anys dels encàrrecs fets l’any 2011 ha arribat a terme i que entre les finalitats de la Germandat de la Santa Creu, article 3 dels seus Estatuts, s’hi diu que «constitueix l’activitat de l’Associació l’apostolat catòlic i l’atenció pastoral principalment dels fidels de llengua anglesa presents a l’arxidiòcesi de Tarragona, sota l’autoritat de l’Església»,

Pel present decret ratifico l’encàrrec d’atendre pastoralment els catòlics de parla anglesa presents a l’arxidiòcesi fet a la Germandat de la Santa Creu mentre l’Associació es mantingui constituïda a l’Arquebisbat de Tarragona.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera