Decrets

Erecció de l’associació
Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Cambrils


DECRET
de 5 de desembre de 2006 pel qual s’erigeix l’associació Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Cambrils en associació privada de fidels, se li concedeix personalitat jurídica privada i se n’aproven els Estatuts


Havent-se presentat, amb data de 20 de novembre de 2006, la instància juntament amb els Estatuts de l’associació Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Cambrils, en la qual se sol·licita la seva erecció en associació canònica de fidels privada i la concessió de la personalitat jurídica privada;

Examinats degudament els esmentats estatuts de l’associació;

Atès que l’associació reuneix tots els requisits establerts en la normativa canònica vigent de l’Església per tal de poder ser erigida en associació privada de fidels i gaudir de personalitat jurídica privada;

PEL PRESENT decret, d’acord amb els cànons 304 i 305 del Codi de Dret Canònic, ERIGEIXO l’associació Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Cambrils, la qual queda constituïda en associació privada de fidels en aquesta arxidiòcesi, i li concedeixo personalitat jurídica privada. Així mateix, aprovo els estatuts fundacionals pels quals es regirà l’esmentada Congregació.


† Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Joaquim Claver Caselles, Secretari general i canceller