Decrets

Decret de 22 de febrer de 2011 pel qual s’actualitzen les ofrenes, estipendis i taxes pels serveis sacramentals i administratius a la nostra arxidiòcesi


DECRET

de 22 de febrer de 2011 pel qual s’actualitzen les ofrenes, estipendis i taxes pels serveis sacramentals i administratius a la nostra arxidiòcesi

Pel present DECRET, aprovo l’adjunta relació d’ofrenes, estipendis i taxes que vigiran per a tota la nostra arxidiòcesi a partir del Diumenge de Pasqua, enguany dia 24 d’abril de 2011, en les mateixes condicions que s’establien en el Decret de 22 de març de 2005, i que són les següents:

— Són excepció d’aquesta norma general aquells llocs de culte que, pel que fa a la celebració de casaments, es regeixen per un estatut particular actualment reconegut, i també el Tribunal Eclesiàstic, pel que fa a les tramitacions que li són pròpies. Tant aquells com aquest, però, caldrà que presentin a l’aprovació
diocesana els valors que proposin establir, sol·licitant la preceptiva autorització per a poder procedir, sempre que calgui, a la seva modificació.

— Els imports aprovats tenen un valor indicatiu a la baixa, és a dir que poden ser substituïts per uns altres d’inferiors als proposats, no, però, superiors.

— L’aportació rebuda per aquests conceptes es destinarà en el 60% al prevere, i en el 40% a la parròquia.

— En el cas que l’aportació sobrepassés el valor indicat, la quantitat excedent es considerarà com a donatiu destinat a la parròquia, mentre no consti la voluntat contrària per part del donant.

Aquest Decret tindrà una vigència de quatre anys a partir de la data d’entrada en vigor, passats els quals es revisarà.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

dc.taxes_2011.doc