Decrets

Decret de 8 de març de 2011, pel qual es nomenen els membres del Patronat de la Fundació Santa Maria de Siurana, de l’Arquebisbat de Tarragona


DECRET

de 8 de març de 2011, pel qual es nomenen els membres del Patronat de la Fundació Santa Maria de Siurana, de l’Arquebisbat de Tarragona

Vist l’escrit presentat pel consiliari de la Fundació Santa Maria de Siurana amb data de 28 de febrer de 2011, en què es proposen els candidats a ser membres del Patronat de la referida Fundació,

PEL PRESENT DECRET,

D’acord amb l’article 6 a) dels Estatuts de la Fundació Santa Maria de Siurana, NOMENO:

— El Sr. Jordi Sardà Pons, president del Patronat, per a un termini de quatre anys;
— La Sra. Núria Vallvé Bellmunt, secretària, per a un termini de dos anys,
— I ratifico el nomenament signat el 22 de juliol de 2008, que està en vigor fins que se’n compleixin els quatre anys, de la Sra. Teresa Santana Gibert com a administradora.

D’acord amb l’article 6 b), escoltats els membres del Patronat actual, DESIGNO,
— El Sr. Francesc Xavier Escudé Nolla i el Sr. Andreu Muñoz Melgar, vocals, per a un termini de quatre anys,
— I el Sr. Josep M. Puig Tàrrech i el Sr. Robert Vendrell Aubach, vocals, per a un termini de dos anys.
I d’acord amb l’article 6 d),
— Ratifico el nomenament signat el 22 de juny de 2010, que està en vigor fins que se’n compleixin els quatre anys, de Mn. Joan Antoni Cedó Perelló com a consiliari.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat


Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,


Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera


dc.patr.fund.Sta.Maria_Siurana.doc