Als 4 vents

LA IMPORTÀNCIA DE LA CLASSE DE RELIGIÓ A L’ESCOLA


Avui em dirigeixo especialment a vosaltres, pares i mares de família que teniu fills en edat escolar. A finals d’aquest mes s’inicia a Catalunya la preinscripció dels alumnes per al proper curs escolar 2016-2017. És el moment que els pares heu d’escollir per als vostres fills el centre educatiu que desitgeu —o el que l’administració educativa us permeti—, i també decidir, entre altres coses, si voleu que els vostres fills rebin o no la classe de religió catòlica. Són dues decisions molt importants per a la vida dels vostres fills.

A més de cinquanta anys del Concili Vaticà II, aquestes paraules continuen sent de gran actualitat; l’Església us diu: «Recorda als pares la greu obligació que recau damunt seu de fer tot el possible i àdhuc d’exigir-lo perquè llurs fills» puguin rebre una educació moral i religiosa, i d’aquesta manera, «progressin en una formació cristiana dinàmicament harmonitzada amb la profana». A més, «l’Església lloa aquelles autoritats i societats civils que, tenint en compte el pluralisme de la societat moderna i respectant la deguda llibertat religiosa, ajuden les famílies perquè l’educació dels fills pugui estar assegurada en totes les escoles d’acord amb els principis morals i religiosos propis de les famílies» (Declaració sobre l’educació cristiana, 1965.10.28, n. 7).

Perquè es pugui donar aquesta educació que desitgen els pares, és imprescindible l’ensenyament de la religió a l’escola, que és una exigència de la concepció antropològica oberta a la dimensió transcendent de l’ésser humà: és un aspecte del dret a l’educació. Sense aquesta matèria, els alumnes estan privats d’un element essencial per a la seva formació, que els ajuda a aconseguir una harmonia vital entre fe i cultura. La formació moral i l’educació religiosa també afavoreixen el desenvolupament de la responsabilitat personal i social i constitueixen una contribució rellevant al bé comú de la societat.

L’ensenyament escolar de la religió és diferent i complementària a la catequesi de la parròquia i a altres activitats, com l’educació cristiana familiar. A més del diferent àmbit on cadascuna és impartida, són diferents les finalitats: la catequesi es proposa promoure l’adhesió personal a Crist; l’ensenyament escolar de la religió transmet als alumnes els coneixements sobre la identitat del cristianisme i de la vida cristiana.