Arxiepiscopologi


Tomàs Costa i Fornaguera
(1889-1911)

Va néixer a Calella el 1828. Va obtenir la canongia lectoral de Canàries. El 1875 passà a ocupar el mateix càrrec a Cadis. El 23 de setembre del mateix any el papa el preconitzava bisbe de Lleida i el 27 de maig del 1889 Lleó XIII el va nomenar arquebisbe de Tarragona, on va fer la seva entrada solemne el 30 d’octubre del mateix any.

Va morir en aquesta ciutat el 9 d’octubre de 1911. A la làpida de la seva sepultura llegim la inscripció següent:

“D.O.M.
Rmi. Dr. D. Thomae Costa et Fornaguera, Archiepiscopi Tarraconensis, inhumate exuviae. Gerundensis Dioecesis in oppido v. Calella natus, et in illo seminario munere magisterii ornatus.

Canariensis Cathedralis Ecclesiae Canonicus Penitentiarius, Gadiecensis deinde Canonicus Theolgus.

Illerdensis Episcopus a Pio IX die divae Theclae dicata, nempe 23 septembris 1875, publice nominatus postea a Leoner XIII, die 27 maii 1889 Tarraconensis Archiepiscopus creatus. Aetatis suae anno octogesimo primo incepto, dier 9 octobris 1911 Tarracone ex hac vita migravit. Heic sepultus in siugnum tenerrimi amoris quo Ecclesiam hanc sponsam suam dilexit cuius honorem zelavit, pro ejusdemque juribus adversus impugnantes strenue propugnavit.
R.I.P.”

Escut heràldic

Quarterat: 1r d’atzur, núvols d’argent envoltant una tau (indica l’especial devoció del prelat a santa Tecla); 2n, d’atzur, un gos passant i una ala amb tres estrelles d’argent, que és "Calella", on ell havia nascut; 3r, d’atzur, un penyasegat que vol dir "Costa"; 4t, un forn, que indica "Fornaguera". Damunt, un escudet ovalat amb l’emblema de Maria
Creu de Carles III.
Mentre va ser bisbe de Lleida utilitzà en el primer quarter l´escut de la ciutat.
Divisa: “Propter mansuetudinem et justitiam.”
(Del seu sepulcre a la capella de Santa Tecla, a la Catedral de Tarragona).