Organismes Diocesans

VICARIS EPISCOPALS


Vicaria Episcopal de Tarragona
Mn. Jordi Figueras Jové
a/e: vicaria.episcopal.tarragona@arquebisbattarragona.cat
Tel.: 977 21 11 83

Vicaria Episcopal del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, l’Urgell i les Garrigues

Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó
a/e:
vicaria.episcopal.reus@arquebisbattarragona.cat

Vicaria Episcopal de l’Alt Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès

Mn. Joan Miquel Bravo Alarcón
a/e: vicaria.episcopal.valls@arquebisbattarragona.cat

Els vicaris episcopals

1. «Sempre que el bon govern de la diòcesi ho demani, el Bisbe pot establir un o més vicaris episcopals, els quals en una part determinada de la diòcesi o en una certa classe d’afers o en relació als fidels d’un ritu determinat, pel mateix dret frueixen d’aquell poder que el dret comú atribueix al Vicari general» (CD 27).

2.Els vicaris episcopals «gaudeixen de la mateixa potestat ordinària que pertoca al Vicari general per dret universal» «en una determinada part de la diòcesi o en una certa classe d’afers» (c. 476) segons consti explícitament en el nomenament. Si el nomenament fa referència a uns arxiprestats o unes zones, el Vicari episcopal té cura més directament dels afers pastorals i personals de les parròquies i dels arxiprestats que té encomanats.

3.Normalment es demanarà al Vicari episcopal afectat un informe sobre els assumptes que s’hagin de resoldre a la cúria de l’Arquebisbat.

4.Els vicaris episcopals tenen potestat executiva ordinària (cf. 134 § 2). En l’àmbit matrimonial, poden concedir dispenses i assistir matrimonis en tant que ordinaris del lloc.

5.En cas de necessitat greu i urgent i amb impossibilitat de comunicar amb l’Arquebisbe o amb el Vicari general, cada vicari episcopal té facultats delegades fora de la seva zona, si fos vicari episcopal territorial, o de les seves competències, si fos vicari episcopal funcional, per a solucionar assumptes segons dret, de la qual cosa informarà tan aviat com pugui l’Arquebisbe o el Vicari general.

6.Allò que hagi estat denegat per un vicari no pot ser concedit vàlidament per un altre vicari; tampoc no és vàlida la concessió feta per l’Arquebisbe, si abans no se l’informa que ha estat denegada per un dels seus vicaris, ni la concessió d’un vicari si abans ha estat denegada per l’Arquebisbe, a no ser que ell expressament hi doni el consentiment.

7.En cas d’absència de l’Arquebisbe o del Vicari general s’indicarà si un vicari episcopal assumeix les funcions de vicari general.