Organismes Diocesans

Consell Pastoral Diocesà


Dr. Jaume Pujol Balcells president

Membres per raó del càrrec
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro
vicari general


Mn. Jordi Figueras Jové
vicari episcopal de Tarragona

Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó
vicari episcopal del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, l’Urgell i les Garrigues


Mn. Joan Miquel Bravo Alarcón
vicari episcopal de l’Alt Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès


Sra. Rosalia Gras Minguella
secretària general i cancellera


Membres per raó d’elecció
a
Estaments eclesials (segons base territorial —per als preveres, diaques i laics-— i segons modalitat de vida consagrada —per als religiosos/ses)

PREVERES

Mn. Isidre Foguet Magriñà
arxiprest per la vicaria episcopal de Tarragona


Mn. Josep M. Alegret Bellmunt
arxiprest per la vicaria episcopal del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i l’Urgell-Garrigues

Mn. Joan M. Padrell Benet
arxiprest per la vicaria episcopal de l’Alt Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès

DIAQUES

Mn. Bernard Farrell-Roberts

LAICS
Sra. Fina Masip Tarragó ,arxiprestat de Tarragona Centre
Sr. Manuel Guinovart Grau, arxiprestat de Tarragona Perifèria
Sr. Xavier Sirolla Obré, arxiprestat de Reus
Sra. Montserrat Gené Nolla, arxiprestat del Baix Camp
Sr. Jordi Castelló Malràs,arxiprestat del Priorat
–––––– arxiprestat de la Conca de Barberà
Sr. Josep M. Capdevila Vives, arxiprestat de l’Urgell-Garrigues
Sra. Rosa M. Solanes Aguilar, arxiprestat de l’Alt Camp
––––––––––, arxiprestat del Baix Penedès
Sra. Maria Herrera Brulles, arxiprestat del Tarragonès Llevant
Sr. Josep Maria Bru Vendrell, arxiprestat del Tarragonès Ponent

RELIGIOSOS
Gmà. Xavier Fortuny Llovera, f.s.c.

RELIGIOSES
Gna. Antònia Agulló Durà, c.m.t.

b)Organismes diocesans


Sr. Santiago Grimau Ferré, mitjans de comunicació social
-------, catequesi
Sra. Pilar Pascual Guasch, ensenyament
Sra. M. Montserrat Aixalà Blasco, missions
Sr. Lluís Aranda Blay, pastoral social
Sr. Joan Massana Cabré, apostolat seglar
Sr. David Brumós Balcells, apostolat seglar
Sr. Pedro Jesús Ortega de la Torre i Sra. M. José Papaseit Llorch, pastoral familiar
Sra. Mercedes Campo Fumaz, pastoral de la salut
Sra. Anna Robert Fustero, pastoral de joventut
Sra. M. de l’Esperança Amill Rocamora, pastoral bíblica
Gna. Esther Lomas González, c.m.t., laics amb missió pastoral

C. Membres per designació del prelat

Sr. Joaquim Julià Panadès
Sr. Francesc Ortiz Giménez 
Sra. Marta Sentís Murria 

 

Secretaria
Sra. M. de l´Esperança Amill Rocamora
Sra. Rosalia Gras Minguella (per raó del càrrec), secretària adjuntaComissió Permanent
Dr. Jaume Pujol Balcells president


Per raó del càrrec
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro
(vicari general i ecònom)

Per elecció del ple del CPD

Sra. M. de l’Esperança Amill Rocamora, secretària
Sra. Montserrat Aixalà Blasco
Sra. Elisabet Canudas Sicart
Sra. Neus Cerdà Bartolí
Sr. Joaquim Julià PanadèsConsell Pastoral Diocesà

1. «A cada diòcesi, en la mesura que les circumstàncies pastorals ho aconsellin, ha de ser-hi constituït un consell pastoral, al qual correspon, sota l’autoritat del Bisbe, investigar i ponderar tot el que es refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi conclusions pràctiques» (c. 511).

2. El Consell Pastoral és un organisme de naturalesa consultiva (cf. c. 514), al qual l’Arquebisbe pot proposar l’estudi de temes relacionats amb l’activitat pastoral de la diòcesi (pla pastoral, iniciatives missioneres, catequètiques i apostòliques, formació doctrinal i vida sacramental dels fidels, ministeri pastoral dels clergues, sensibilització de l’opinió pública sobre problemes de l’Església…) (cf. AS 184).

3. El Consell Pastoral no té competència sobre els problemes pastorals referents a l’exercici de la jurisdicció, per a la qual cosa l’Arquebisbe ja compta amb l’assessorament oportú del Consell del Presbiteri (cf. c. 495-502); tampoc no té competència sobre problemes pastorals referents a la fe, l’ortodòxia, els principis morals i les lleis de l’Església universal.

4. Aquest Consell Pastoral, «encara que no representa els fidels, ha de ser una imatge de la porció del poble de Déu que conforma l’Església particular» (AS 184). En conseqüència està integrat per preveres, diaques, religiosos i religioses, tant de vida contemplativa com de vida activa, i «sobretot laics» (c. 512 § 1), mirant que entre tots representin els diferents territoris (arxiprestats), activitats diocesanes, moviments i sensibilitats de l’Església diocesana. Per obtenir aquest equilibri, l’Arquebisbe està facultat per incorporar-hi alguns consellers de lliure designació (Estatuts del CPD de l’arxidiòcesi de Tarragona, 2.3). Els consellers han d’estar en plena comunió amb l’Església catòlica i tenir la idoneïtat que requereix la funció que se’ls assigna (cf. c. 512 § 3).

5. És l’Arquebisbe qui aprova els estatuts del Consell Pastoral, el qui el convoca i presideix (cf. c. 514 § 1). El fet que «sols al bisbe correspon de fer públiques les coses tractades en el Consell» (c. 514), dóna a entendre l’obligació de guardar secret per part dels consellers. El Consell Pastoral cessa en quedar vacant la seu episcopal (cf. c. 513 § 2).