Organismes Diocesans

Consell per als Assumptes Econòmics


Dr. Jaume Pujol Balcells
president

Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro
vicari general

Sr. Daniel Sobradillo Cardona 
ecònom

Sr. Josep M. Bartolomé Anguela
Sr. Manuel Crespo Palau
Sr. Enric Dalmau Cortés
Sr. Antoni Húber Company
Sr. Rafael M. Muñoz Bertomeu
Sr. Josep Rull Montejo


El Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics

1.La legislació eclesiàstica estableix que «A cada diòcesi serà constituït un Consell per als Assumptes Econòmics, presidit pel mateix Bisbe diocesà» (c. 492 § 1), format per un mínim de tres persones expertes en les matèries que són competència d’aquest organisme, és a dir, les jurídiques, les econòmiques i les financeres. El càrrec de conseller és per a un període de cinc anys, renovables per a un mateix període (cf. c. 492 § 2). Amb la presidència de l’Arquebisbe, que pròpiament no n’és membre, es pretén que aquest organisme no resti desconnectat de les necessitats pastorals de la diòcesi (cf. notes al c. 494).

2.És competència del Consell per als Assumptes Econòmics revisar anualment, per encàrrec de l’Arquebisbe, l’administració dels béns eclesiàstics que estan sota la responsabilitat de clergues o laics que depenen de l’autoritat de l’Arquebisbe (cf. c. 1287 § 1).

3.El Consell per als Assumptes Econòmics dóna el seu parer a l’Arquebisbe sobre la manera d’invertir el diner que prové de les fundacions pies encomanat pels fidels a l’Administració diocesana, cercant la seguretat i la utilitat d’aquests béns en benefici de les finalitats de la fundació respectiva (cf. c. 1305).

4.Una de les funcions pròpies del Consell per als Assumptes Econòmics és, «d’acord amb les indicacions rebudes del Bisbe diocesà, de fer cada any el pressupost d’ingressos i despeses per a tot el règim de la diòcesi de l’any entrant, i també aprovar els comptes d’ingressos i despeses al final de l’any» (c. 493).

5.Requereixen la consulta (audito consilio) del Consell per als Assumptes Econòmics: — Els actes d’administració que, tenint en compte l’estat econòmic de l’arxidiòcesi, són de la major importància (cf. c. 1277), —El nomenament de l’Ecònom diocesà, com també el seu eventual cessament, si es produís abans d’expirar el termini (quinquenni) per al qual havia estat nomenat (cf. c. 494 § 1 i 2).

6. Es requereix el consentiment (cum consensu) del Consell per als Assumptes Econòmics: — Per a autoritzar l’alienació de béns de l’arxidiòcesi compresos dins uns límits màxim i mínim a fixar (cf. c.1292 § 1), — En l’execució d’actes considerats d’administració extraordinària, circumstància que ha de ser valorada d’acord amb les característiques de la diòcesi, segons judici de la Conferència Episcopal (cf. c. 1277 i 1292).