Organismes Diocesans

ORGANISMES EXECUTIUS delegacions


Delegacions i Secretariats Naturalesa

1. Les delegacions són organismes d’àmbit diocesà, dependents de l’Arquebisbe, de naturalesa consultiva, executiva i tècnica, que des d’una visió diocesana de conjunt exerceixen la seva activitat sobre un camp específic de l’acció pastoral. El cap d’una delegació és un delegat de l’Arquebisbe, és a dir, una persona que el representa i que actua amb potestat, no ordinària sinó delegada, és a dir, en aquells assumptes o matèries que l’Arquebisbe li encomana i amb les competències o facultats que li vulgui assignar, d’acord amb l’estat de clergue ordenat o de laic.
2. Els secretariats són organismes de consulta, d’execució i tècnics, el cap dels quals, però, que se’n diu director, no gaudeix de potestat de jurisdicció.

Algunes normes comunes sobre procediment

Les delegacions i secretariats tindran en compte els següents criteris d’actuació:

1. Entrar al Registre de la cúria —que gestiona la Secretaria General— els documents la importància dels quals, a criteri del delegat o director, Aixa ho aconsella. Caldrà adjuntar-hi, si n’hi hagués, la resposta que s’hi ha donat.

2. Arxivar, classificats, els documents i escrits que rep o genera la delegació o el secretariat. Amb aquesta finalitat, l’Arxiver diocesà dissenyarà carpetes que facilitin aquesta tasca (correspondència, memòries anyals, activitats, actes de reunions…).

3. En cessar en el càrrec el delegat/director, serà traslladat a l’Arxiu Històric el material degudament classificat corresponent a l’etapa del seu mandat.

4. En tancar la comptabilitat de l’exercici econòmic anual, la delegació/ secretariat que disposi d’un compte bancari per a la seva administració ingressarà al Departament per als Assumptes Econòmics el romanent, si fos el cas, de la subvenció rebuda del fons comú diocesà.

5. Comunicar al Departament per als Mitjans de Comunicació Social i a la Secretaria General les informacions de les activitats relacionades amb la delegació o el secretariat per fer-ne la deguda divulgació i, si fos el cas, comunicar a temps qualsevol modificació en l’agenda diocesana (canvi de data, supressió d’un acte…).

6. Comunicar al Moderador de la cúria i al Secretari general la proposta d’actes diocesans que estan previstos de realitzar durant el curs per poder assegurar la coordinació necessària.

7. Comunicar a la Secretaria General, abans de la seva formalització, els convenis i subvencions que gestioni una delegació o un secretariat, per tal que se’n tingui aquella informació que facilita la coordinació necesaria d’aquest tipus de sol·licituds. Si convé, es demanarà als serveis jurídics de l’Arquebisbat l’assessorament corresponent.

8. Emetre l’informe pertinent —una delegació o secretariat— que li sigui requerit per l’òrgan competent de govern diocesà en relació amb la matèria de la seva competència, el qual informe serà pres en consideració, sense, però, que tingui per si mateix caràcter vinculant.

9. La subvenció que rep anualment la delegació o el secretariat provinent del fons comú diocesà s’entendrà destinada a activitats pastorals. Les adquisicions de mobiliari, equips informàtics… caldrà que se sol·licitin en pressupost a part.

10. Cada delegació o secretariat es dotarà a si mateix d’aquella estructura interna que, a parer del seu responsable, sigui necessària per al seu funcionament o servei. Si calgués alguna col·laboració més específica, sobretot si aquesta comporta una retribució econòmica, caldrà sotmetre-ho a la consideració de l’Arquebisbe. Les persones voluntàries que presten la seva col·laboració en una delegació o en un secretariat seran comunicades a Secretaria General perquè se’n tingui coneixement a tots els efectes. En acabar el mandat del delegat/director, també cessaran les persones col·laboradores que formen part d’aquests serveis de caràcter intern, excepte si ho són en virtut d’un nomenament episcopal, que continuaran fins que s’acompleixi el termini assenyalat.

11. Presentar a l’aprovació del Prelat els membres de la delegació o del secretariat i de les seves comissions previstes en el present Estatut o que l’Arquebisbat vulgui establir amb posterioritat a l’aprovació d’aquest document.

12 Assistir a les reunions de coordinació presentant per escrit el que es requereixi.