Organismes Diocesans

Pastoral familiar


a/e: pastoral.familiar@arquebisbattarragona.cat

Delegat

Mn. Josep Masdéu Aymamí

Moviment Familiar Cristià

Equips de la Mare de Déu
Responsables diocesans
Sr. Rafael Laínez i Sra. Alba Mestres

Consiliari diocesà
Mn. Josep Moreno Espinosa

Centre de preparació per al matrimoni
Responsables diocesans

Sr. Malcel Pallejà Blay i Sra. Betlem Padró Cabello

Consiliari diocesà
––––

Associació de Vídues de Tarragona
Pl. Castellers, 1, baixos - 43002 TARRAGONA
Tel.
977 21 98 77    
   
Presidenta
Sra. Raimunda Olivé, vda. de Balcells 

Consiliari diocesà
Mn. Josep Masdéu Aymamí

Centre d’Orientació Familiar (COF)

Casa dels Concilis. C/ de les Coques, 1C, 2n, despatx n. 16 43003 TARRAGONA
Tel.:
677 310 563
a/e:
cof@arqtgn.cat

Consiliari diocesà
Mn. Raimon Mateu i de la Casa Delegació diocesana de pastoral familiar

1. La Delegació diocesana de pastoral familiar ha de promoure l’estudi i la reflexió de tot allò relacionat amb la problemàtica de la família en la societat. Una finalitat és cercar els mitjans adients d’assessorament i de consulta per a les persones que ho necessitin i ho demanin, amb l’ajuda del Centre d’Orientació Familiar (COF).

2. Cal suggerir mitjans d’actuació pastoral a tots els nivells per tal de potenciar, tant com es pugui, la família com a Església domèstica (cf. Joan Pau II, Familiaris consortio) on es visqui la fe, es pregui i es realitzi una veritable formació cristiana. En aquest sentit, en coordinació amb la Delegació diocesana de catequesi, cal potenciar la catequesi familiar i la participació directa dels pares en la catequesi parroquial, així com la col·laboració amb el catequista del seus fills.

3. S’ha de tenir una cura especial de la formació o preparació per al matrimoni, per la qual cosa s’han d’oferir orientacions i mitjans en material adient i persones preparades convenientment.

4. En aquest curset i en la pastoral familiar, que s’ha d’animar a cada parròquia, cal ajudar a donar respostes cristianes als desafiaments que avui afecten especialment la família. Segons AS 202, aquests són: «Una errònia antropologia que separa l’home de la família i del suprem valor de la vida, la desvalorització de l’amor conjugal i la difosa mentalitat contraceptiva, la tendència a relegar la família a l’esfera privada i la seva dissociació del matrimoni.»

5. És necessari ajudar els matrimonis i famílies cristianes a viure joiosament la seva vida i a donar-ne testimoniatge enmig de la nostra societat.

6. Cal tenir present les famílies amb especials necessitats religioses, morals, econòmiques i de tot tipus. Per això seria bo el suport a aquelles institucions i organismes diocesans que treballen més directament en aquests camps. El CPT ens ofereix orientacions per a aquestes qüestions (cf. r. 33-46 i 68).