Organismes Diocesans

Música sacra


Director
Mons. Miquel Barbarà Anglès
a/e: musica.sacra@arqtgn.cat

Membres del Secretariat

Mn. Ramon Blas Batet
Mn. Francesc Manresa Manresa
Mn. Jaume Gené Nolla
Mn. Enric Mateu i Usach
Mn. Miquel Lluís Castillejo Brull
Sr. Jordi Vergés Riart
Sr. Jordi Guàrdia Romeu
Sr. Joan Campdepadrós Nogué
Sr. Josep Enric Peris Vidal
Sra. Pilar Ortiz de la Paz


Secretariat diocesà de música sacra

1. El Secretariat diocesà de música sacra ha d’oferir mitjans als responsables de les celebracions litúrgiques a fi que, sense perdre el valor de participació dels fidels, es millori la qualitat de la música emprada.

2. Li cal vetllar per la formació dels responsables de la música en les diferents celebracions, oferir criteris de bon discerniment i fer descobrir totes les possibilitats que s’ofereixen actualment, dins la fidelitat a les normes litúrgiques. Un bon mitjà són les trobades d’animadors de cants en la litúrgia.

3. Ha de vetllar pel patrimoni musical que hi ha a l’arxidiòcesi, tant pel que fa a la cura de documents i arxius musicals i la conservació, restauració i instal·lació d’instruments (p.e. els orgues), en coordinació amb la Delegació de patrimoni artístic i documental, com pel que fa a donar a conèixer els compositors i intèrprets que pertanyen a un veritable patrimoni diocesà. Per tot això cercarà i promourà els mitjans que cregui més convenients, així com estimularà la participació de diocesans a fer-se presents en l’esforç actual d’oferir a la litúrgia un repertori musical de veritable qualitat.

4. Cal tenir en compte la r. 52 del CPT, que és vinculant, sobre «la importància dels textos que es canten en la celebració litúrgica», que «han de ser trets sobretot de les Sagrades Escriptures i de les fonts litúrgiques» (cf. SC 152.c).