Vocabulari religios

Cercador de vocabulari
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Faldistori (Faldistorio).- Seient pontifical, baix i sense respatller, que en algunes ocasions utilitza el bisbe en lloc de la càtedra.
Familiar (Familiar).- 1. Eclesiàstic dependent d´un bisbe. Actualment s´assimila a secretari. 2. Antigament, persona que prenia l´hàbit d´un orde religiós. 3. Antigament, ministre de l´Inquisició
Fe (Fe).- Virtut teologal mitjançant la qual creiem el que Déu ens ha donat a conèixer, fonamentats en la credibilitat que Ell ens mereix.
Fe de baptisme (Fe de bautismo).- Certificat conforme algú ha estat batejat.
Fermentum..- Fragment d´eucaristia consagrada en la missa presidida pel papa, que era tramès als preveres d´esglésies de zones perifèriques de la ciutat de Roma que no havien acudit a l´esmentada celebració per haver presidit la que tenia lloc a les seves comunitats. Aquest fragment es tirava al calze en signe de comunió amb el papa.
Festa (Fiesta). .- 1.- Celebració de l’Església a honor de Jesucrist,la Mare de Déu o algun sant. 2. Celebració alegre, ritualitzada i comunitària d´una realitat o esdeveniment on es percep el sentit positiu de l´existència rebuda com a do.
Festa de guardar (Fiesta de guardar).- Dia que l´Església celebra amb major solemnitat, i que té com a pròpia l’obligació de participar a la missa i de respectar amb la pràctica d’obres pietoses i d’atenció a persones necessitades.
Fill de Déu (Hijo de Dios).- Jesucrist, el Verb, segona persona de la Santíssima Trinitat.
Fill de l´Home (Hijo del Hombre).- Expressió que apareix 70 vegades als evangelis, referida sempre a Jesús i usada també sempre pel propi Jesús, tot remarcant la seva condició humana, sense deixar de ressaltar la seva condició superior.
Fillola (Palia).- Peça rectangular de lli que serveix per a cobrir el calze.
Fills del tro (Hijos del trueno).- Malnom que el propi Jesús va donar als apòstols germans Jaume i Joan a causa del seu caràcter impulsiu.
Fonamentalisme (Fundamentalismo).- Actualment, aquesta expressió s´aplica a membres d’una confessió religiosa de tendència fortament conservadora. L´origen de l´expressió cal cercar-lo al segle xix en la postura teològica d´alguns grups protestants que consideraven que la Bíblia estava inspirada verbalment i que, per tant, tot el que diu cal interpretar-ho en sentit literal.
Fonts baptismals (Fuentes bautismales).- Pica del baptisteri.
Fortalesa (Fortaleza).- Una de les quatre virtuts cardinals, mitjançant la qual acarem amb valor les dificultats inherents a la pràctica constant del bé.
Fracció del pa (Fracción del pan).- 1.Ritu de la missa consistent en la commixtió o barreja d´una petita part del pa sagrat amb el vi consagrat. 2. Nom que rebé la celebració eucarística en els primers temps del cristianisme.
Frare (Fraile).- Membre de certs ordes religiosos cristians mendicants, fundats a l´Edat Mitjana. A diferència dels monjos, no viuen en un monestir o abadia, sinó en convents.
Fraternitat (Fraternidad).- Nom d´algunes comunitats religioses -com ara els Germanets de Foucauld-, derivat d´un sentit d´amor familiar.
Fundació (Fundación).- Donació que entre vius o per testament es fa en favor d´alguna entitat o per al bé d´algun servei públic. Per les seves característiques pot ser benèfica, cultural o religiosa. Al nostre país pot ser reconeguda com a persona jurídica.
Fur eclesiàstic (Fuero eclesiástico).- Jurisdicció pròpia o privilegiada a favor dels clergues, els quals no podien ésser jutjats pels tribunals civils.