Vocabulari religios

Cercador de vocabulari
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Oblació (Oblación).- Acció d´oferir un sacrifici a Déu. Vegi´s Missa.
Oblat/a (Oblato/a).- La persona que ingressava en un orde religiós fent donació dels seus béns.
Oblata (Oblata).- 1. El pa i el vi oferts pel celebrant abans de ser consagrats a la missa. 2. Quantitat que es donava per a les despeses de pa, vi, cera i ornaments per a dir una missa.
Octava (Octava).- 1. Vuitada, o vuité dia a comptar a partir d´una solemnitat. 2. Conjunt dels vuit dies.
Octavari (Octavario).- Període de vuit dies.
Oferiment (Ofrecimiento).- Ofrena.
Ofertori (Ofertorio).- Part de la missa destinada a la presentació d’ofrenes, sobretot del pa i el vi que han de ser consagrats.
Ofici diví (Oficio divino).- Litúrgia de les Hores.
Ofrenes (Ofrendas).- Pròpiament, el pa, el vi que es porten a l´altar en el moment de la presentació de les ofrenes. Per extensió, qualsevol altre cosa que es presenta en aquest mateix moment (almoines, obsequis, etc.).
Olis (Óleos).- Olis emprats en els ritus sacramentals, que són consagrats pel bisbe a la missa crismal.
Olor de santedat (Olor de santidad).- Fragància perfumada que es desprèn de la despulla mortal d´alguns sants.
Oració (Oración).- 1. Prec, súplica, deprecació que es fa a Déu, a vegades per intercessió dels sants. 2. Elevació de la ment a Déu per lloar-lo exalçar-lo o demanar-li mercès.
Oració comunitària (Oración comunitaria).- Oració col·lectiva.
Oració dels fidels (Oración de los fieles).- La que recull les diverses situacions i necessitats de l’assemblea que celebra, i que es fa després del credo de la missa
Oració dominical (Oración dominical).- Vol dir oració del Senyor (Jesucrist). El parenostre.
Oració individual (Oración individual).- La que fa una persona individualment.
Oració litúrgica (Oración litúrgica).- La que s’adreça a Déu en nom de tota l’Església. Vegi´s Litúrgia.
Oració sacerdotal (Oración sacerdotal).- L´oració amb la qual Jesucrist va cloure el seu discurs al darrer sopar.
Oracions presidencials (Oraciones presidenciales).- Les que corresponen al que presideix la celebració litúrgica i que són pronunciades en veu alta. A la missa són la pregària eucarística i les tres oracions variables: col·lecta, oració sobre les ofrenes i postcomunió.
Oratori (Oratorio).- 1. Indret d´una casa habilitat com a lloc de pregària, a vegades amb autorització de l’Ordinari per celebrar-hi la missa en determinades ocasions. 2. Composició dramàtica i musical sobre tema religiós.
Ordalia (Ordalía).- Vegi´s Judici de Déu.
Orde (Orden).- Sagrament mitjançant el qual es confereix a un batejat el ministeri sacerdotal ordenat. Té diferents graus: episcopat, presbiterat i diaconat.
Orde tercer (Orden tercera).- Associació de fidels vinculats a un orde religiós, tot adoptant la seva espiritualitat des de la pròpia condició laïcal. El nom deriva del fet que se la considera com la continuació de l´orde primera (branca masculina) i de l´orde segona (branca femenina).
Ordenació (Ordenación).- Ritu litúrgic mitjançant el qual es confereix el sagrament de l´orde.
Ordinari del lloc (Ordinario del lugar).- El prelat, bisbe o no al qual li ha estat confiat el govern d’una diòcesi o d´una circumscripció territorial o personal, com una prelatura o un vicariat.
Ornaments (Ornamentos).- Vestits que utilitzen els ministres del culte quan celebren els oficis litúrgics.
Ortodox (Ortodoxo).- 1. Cristià pertanyent a una de les Esglésies, assentades sobretot a l’orient europeu (i occident asiàtic) que no estan en plena comunió amb l’Església catòlica, i que presideix el Patriarca Ecumènic de Constantinoble.. Lit., el qui professa la “recta doctrinsa”. Originàriament el mot significà els qui s’adheriren als ensenyaments dels concilis ecumènics d’Èfes i Calcedònia.
Ortodòxia (Ortodoxia).- Conjunt de patriarcats antics, patriarcats moderns i esglésies autònomes, presidits pel Patriarca Ecumènic de Constantinoble.
Ostensori (Ostensorio).- 1. Part central de la custòdia, on s’exposa el Santíssim Sagrament de l’Eucarisia. 2. Custòdia.