Organismes Diocesans

VICARI GENERAL


Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro
a/e: vicariat.general@arquebisbattarragona.cat
Tel. Mòbil:
679 18 70 55

1.«El càrrec de Vicari general és el primer dins la cúria diocesana» (CD 27).

2.El Vicari general té potestat ordinària executiva —no legislativa ni judicial— per tal d’ajudar l’Arquebisbe en el govern de tota l’arxidiòcesi (cf. c. 475 § 1), «és a dir, per a realitzar tots els actes administratius, excepte aquells que el Bisbe s’hagi reservat o que per dret requereixin un mandat especial del Bisbe» (c. 479 § 1). Aquests els pot resoldre si consta explícitament en el nomenament o si l’Arquebisbe li atorga per a un cas concret.

3.Mentre l’Arquebisbe no determini una altra cosa, el Vicari general assumeix les funcions que el Codi de Dret Canònic atribueix al Moderador de la cúria. És a dir, «és tingut com un alter ego del Bisbe encarregat en primera instància» de la coordinació de «l’activitat administrativa material» (comentari als c. 473-474). Així, té la direcció interna dels membres de la Cúria, també pel que es refereix a les seves relacions laborals i de servei. Aquestes funcions les pot exercir més directament o a través d’un altre cap de personal. Si el Vicari general és el moderador de la cúria cal tenir en compte el que diu el c. 474 sobre informació que ha de rebre del Canceller referent als actes jurídics i el que estableixen els c. 487 i 488 sobre l’entrada i obtenció de documents de l’arxiu.

4.El Moderador de la cúria ha de vetllar perquè el personal de la cúria compleixi el seu propi ofici, també pel que fa als organismes judicials.

5.El Vicari general, sota la dependència directa de l’Arquebisbe, ajuda aquest principalment en les qüestions d’àmbit diocesà, en les que s’han de tramitar a la cúria i en les activitats dels organismes pastorals diocesans. Vetlla per la correcta aplicació dels procediments i per la fidel execució de les decisions de l’Arquebisbe i del seu Consell Episcopal.

6.El Vicari general té la responsabilitat dels assumptes matrimonials jurídics no judicials que es tramiten a la secció de Secretaria General d’assumptes matrimonials administratius, sobretot pel que fa a la concessió de llicències i dispenses per a contraure matrimoni.

7.El Vicari general té les responsabilitats que li corresponguin en diferents institucions segons determinin els seus estatuts.

8.En casos d’emergència, que ell mateix apreciarà, o de malaltia de l’Arquebisbe, el Vicari general actuarà segons dret.