Organismes Diocesans

Col·legi de Consultors


EL COL·LEGI DE CONSULTORS

Dr. Jaume Pujol Balcells
president

Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro 
Mons. Miquel Barbarà Anglès
Mn. Josep Bofarull Veciana 
Mn. Jordi Figueras Jové 
Mn. Manuel M. Fuentes Gasó
Mn. Francisco Giménez Porcuna
Mn. Norbert Miracle Figuerola 
Mn. Josep Queraltó Serrano 
Mn. Jordi Vila Borràs El Col·legi de Consultors

1. Segons el Codi de Dret Canònic, «entre els membres del Consell Presbiteral el Bisbe diocesà nomena lliurement alguns sacerdots, en nombre no inferior a sis però no major de dotze, que constitueixin durant cinc anys el Col·legi de Consultors» (c. 502 § 1). El Col·legi de Consultors se situa dins el mateix marc institucional que el Consell del Presbiteri, ja que per la seva procedència, constitució i funcions participa de la naturalesa del Consell del Presbiteri. El seu nomenament és per a cinc anys, encara que abans els consultors deixessin de ser membres del Consell del Presbiteri d’on han sortit.

2. Per la seva composició més reduïda i la facilitat de convocatòria permet l’assessorament de l’Arquebisbe de manera continuada i en els assumptes de govern especialment urgents.

3. En el cas de seu vacant, aquest Col·legi de Consultors, junt amb el Canciller de la cúria, no cessen, i són els qui, en la presa de possessió del nou bisbe, reben les lletres apostòliques que donen fe del seu nomenament episcopal (c. 382 § 3).

4. En el nomenament d’un bisbe diocesà, el dret disposa que es faci una consulta prèvia, entre d’altres, a alguns membres del Col·legi de Consultors (c. 377 § 3).

5. El president del Col·legi de Consultors és l’Arquebisbe, però en les posibles actuacions durant la seu vacant fa de president el qui d’entre ells és el prevere més antic en l’ordenació (cf. c. 502 § 2)

6. Si la Santa Seu no determina el contrari, en el cas de seu vacant el Col·legi de Consultors assumeix el govern de la diòcesi provisionalment fins que l’esmentat Col·legi no procedeix a l’elecció d’un administrador diocesà, a qui correspon de regir la diòcesi interinament (cf. c. 419 i 421).

7. Requereixen la consulta (audito consilio) del Col·legi de Consultors: els actes d’administració que, tenint en compte l’estat econòmic de la diòcesi, són de la major importància (cf. c. 1277).

8. Requereixen el consentiment (cum consensu) del Col·legi de Consultors: — L’Administrador diocesà, per a concedir l’excardinació o la incardinació, o la llicència de traslladar-se a una altra Església particular (cf. c. 272), — L’Administrador diocesà, en la concessió de lletres dimissòries (cf. c. 1018 § 2), — L’Arquebisbe, en els actes d’administració extraordinària (cf. c.1277 i 1292), que determina la Conferència Episcopal amb l’aprovació de la Santa Seu.

9. El Col·legi de Consultors rep la notificació del nomenament pertinent en la presa de possessió canònica del nou arquebisbe (cf. c. 382 § 2), i també en la presa de possessió canònica del bisbe coadjutor (cf. c. 404 § 1).