Organismes Diocesans

Reunió d´Arxiprestos


Dr. Jaume Pujol Balcells
president

Mn. Josep Masdéu Aymamí
arxiprest de Tarragona

Mn. Joan Antoni Cedó Perelló
arxiprest de Reus

Mn. Josep Mateu Guarro
arxiprest del Baix Camp

Mn. Josep M. Alegret Bellmunt
arxiprest del Priorat

Mn. Simó Gras Solé
arxiprest de la Conca de Barberà

Mn. Joan Costa Pregonas
arxiprest de l’Urgell-Garrigues

Mn. Joan Àguila Chavero
arxiprest de l’Alt Camp

Mn. Joan M. Padrell Benet
arxiprest del Baix Penedès

Mn. Jaume Gené Nolla
arxiprest del Tarragonès Llevant

Mn. Jordi Vila Borràs
arxiprest del Tarragonès Ponent


Reunió d’Arxiprestos

1. L’arxiprestat és una demarcació territorial que aplega diverses parròquies «per tal d’afavorir la cura pastoral a través d’una acció comuna» (c. 374 § 2).

2. L’arxiprest, que «és posat al davant d’un arxiprestat» (c. 553 § 1), és el primer responsable d’aquesta acció, al qual correspon: «1r. Promoure i coordinar l’activitat comuna a l’arxiprestat; 2n. Vetllar perquè els clergues del seu districte menin una vida conforme al seu propi estat i compleixin diligentment els seus deures; 3r. Procurar que les funcions religioses siguin celebrades segons les prescripcions de la sagrada litúrgia […]; que els llibres parroquials estiguin correctament omplerts i degudament guardats i que els béns eclesiàstics siguin administrats amb tota atenció, i que la casa parroquial sigui conservada amb la deguda diligència» (c. 555 § 1), i que faci atenció a les necessitats materials i espirituals dels preveres (cf. c. 555 § 2 i 3). Correspon a l’Arquebisbe concretar les competències i obligacions de l’arxiprest (cf. ibid.).

3. Abans de nomenar arxiprest, l’Arquebisbe consultarà tots els preveres que realitzen una tasca pastoral a l’arxiprestat (cf. c. 553 § 2). Cada un d’ells li comunicarà en particular el nom de qui creu més apte i podrà exposar-li les raons que fonamenten la seva proposta. També consultarà els membres del Consell Pastoral Arxiprestal, si està formalment constituït. Aquesta consulta, a judici de l’Arquebisbe, es podrà ampliar als religiosos, religioses, laics i laiques compromesos en les tasques pastorals de l’arxiprestat. L’Arquebisbe designarà aquell prevere que consideri més idoni, ateses les circumstàncies de lloc i de temps (cf. c. 554 § 1, i Estatut de l’arxiprestat, 2.2, aprovat per l’ordinari de l’Arquebisbat de Tarragona, 08/06/2004).