Organismes Diocesans

Pastoral social


Delegat
Mn. Santiago Soro Roca
a/e: pastoral.social@arquebisbattarragona.cat

CÀRITAS DIOCESANA

C/ Armanyà, 16. 43004 TARRAGONA
Tel.: 877 449 866 
Fax: 977 218 263
a/e:
caritas@cdt.cat
web:
 www.caritasdtarragona.cat

Director

Sr. Salvador Grané Terradas

Subdirector

Sr. Lluís Aranda Blay

Secretari diocesana

Sr. Jordi Samper

Centre Català de Solidaritat (CECAS).

Atenció a drogodependents, acollida i reinserció social
C/ de l’Assalt, 11, 3r (entrada pel c/ August). 43003 Tarragona
Tel.:
977 24 23 37 i 977 21 99 66
Fax: 977 24 15 72
a/e: infotgn@cecasfundacio.cat


PASTORAL PENITENCIÀRIA


Capellà de la Presó Provincial de Tarragona

Mn. Agustí Ayats Badia


JUSTÍCIA I PAU

Director
Sr. Francesc Escobar Poblet
Tel.: 977 39 16 72 i 977 39 08 39
a/e:
fescobar@coft.org


MANS UNIDES


Rambla Nova, 119 A, 2n 2a. 43001 Tarragona
Tel.: 977 24 40 78
a/e: tarragona@mansunides.org 

Presidenta Delegada

Sra. Esther Freijanes Sangroniz
Consiliari
Mn. Jordi Vila Borràs


Delegació diocesana de pastoral social

1. Aquesta Delegació té com a finalitat global que es conegui més i es divulgui la doctrina social de l’Església, així com la recepció i aplicació que n’ha fet el CPT en el capítol tercer sobre «La sol·licitud pels més pobres i marginats». Aquest Concili ha dedicat un apartat, «Al servei de la coresponsabilització eclesial davant la pobresa i la marginació», exhortant a la sol·licitud pels més pobres i marginats, la imitació de Jesucrist, l’exhortació a vincular la celebració eucarística amb la caritat fraterna i la síntesi entre fe i vida (cf. r. vinculants 76 i 77).

2. La r. 78 del CPT tracta de l’exigència de formació i testimoniatge, i la 79 enumera una llarga llista de pobres i marginats que cal atendre. Les r. 86-88 tracten de l’ús del béns temporals dins l’Església, i de la r. 89 a la 93 de l’ètica economicosocial. Després tracta d’agents concrets (r. 94-109): Càritas, la vida consagrada, el voluntariat social i els que han d’actuar en el compromís social, cultural i polític, per acabar amb alguns àmbits específics (r. 110-118): malalts, presos, Tercer Món, zones rurals, món marítim i Quart Món (bosses de pobresa). Sobre la difusió de la doctrina social de l’Església, el Directori AS 131 en tracta de manera molt global. El mateix AS esmenta també la necessitat d’una conversió ecològica (204 § 4).

3. Aquesta Delegació engloba Càritas Diocesana, la pastoral penitenciària, el Secretariat de Justícia i Pau i l’organització Mans Unides. Càritas Diocesana Càritas Diocesana és expressió institucional de la caritat que ha d’animar cada comunitat cristiana (cf. Benet XVI, DCE) i té com a missió específica el servei de promoure, orientar i coordinar l’acció caritativa i social de l’Església a l’arxidiòcesi. Se li encomana treballar juntament amb altres institucions de l’Església per a: — La comunicació cristiana de béns dins la comunitat eclesial. — La promoció humana i el desenvolupament integral de la persona. — La transformació interna de les comunitats vers una veritable Església dels pobres. — L’atenció especial a diferents camps de marginació. — El compromís de treballar perquè sigui realitat cada dia l’opció preferencial pels pobres. Es regeix per uns estatuts propis, aprovats per decret de 12 de juliol de 1988 (cf. BOAT, 1988, agost-setembre, p. 226). Càritas Diocesana ha d’impulsar l’acció caritativa que s’ha de fer a cada parròquia i coordinar les accions que es realitzen a l’arxidiòcesi. Des de l’acció de les parròquies a la coordinació interparroquial o diocesana cal aplicar el principi de subsidiarietat de manera que no transfereixi a un nivell superior el que es pot realitzar a un nivell inferior. Càritas Diocesana inclou els serveis de la Casa d’Acollida Sant Auguri, de Migració i de les Càritas arxiprestals i interparroquials, i forma part del Patronat del CECAS (Centre Català de Solidaritat). Pastoral penitenciària La tasca de la pastoral penitenciària és atendre pastoralment els centres penitenciaris i les necessitats dels presos i dels seus familiars, així com l’ajuda a la reinserció dels expresidiaris; també procurar que les comunitats cristianes més directament relacionades amb aquestes persones prenguin consciència d’aquestes necessitats i s’impliquin en l’ajuda. Justícia i Pau El objectius del Secretariat de Justícia i Pau són: difondre els valors de la justícia i de la pau i denunciar la vulneració d’aquests valors, d’acord amb els propis Estatuts, i ajudar l’Arquebisbe en la seva tasca de promotor de la justícia i de la pau (cf. AS 209). Mans Unides Aquesta organització promou dins l’arxidiòcesi l’ajuda al Tercer Món d’acord amb els propis Estatuts, objectius i mitjans.