Organismes Diocesans

Vida Consagrada


Delegat
P. Pere Cardona Bueno, o.f.m.c.
a/e:vida.consagrada@arquebisbattarragona.cat
Horari:
dimecres i divendres, de 10.00 h a 13.00 h

Vida eremítica

Encarregat

Mn. Antoni Rosario Jové


Delegació diocesana de vida consagrada

1. La Delegació diocesana de vida consagrada ha de tenir cura de tot allò que correspon a l’Ordinari referent a la vida consagrada: instituts de vida consagrada religiosa, instituts de vida consagrada secular, societats de vida apostòlica, vida anacorètica i altres possibles formes de vida consagrada secular, legítimament reconegudes (cf. c. 573-746; sobretot c. 603, 678 i 738). També tindrà la representació, quan calgui, de l’arxidiòcesi en els organismes supradiocesans que es refereixen a la vida consagrada.

2. Ha de fomentar en tots els membres els elements comuns a totes les formes de vida abans esmentades, així com ajudar a potenciar els carismes propis i el sentit de pertinença a l’Església particular, ja que els fidels que han fet opció per la vida consagrada formen part d’una manera especial de l’Església diocesana i han de tenir presència en els organismes consultius diocesans (cf. AS 99.d). En col·laboració amb altres organismes diocesans, la Delegació ha de treballar per una veritable integració de tots en una pastoral de conjunt. De tots aquests membres, els qui són preveres han de tenir sempre present que són cooperadors de l’orde episcopal i que, en la seva deguda forma, pertanyen al presbiteri de l’arxidiòcesi (cf. AS 98). La Delegació ha d’acomplir aquesta comesa respectant sempre la legítima exempció i autonomia, tenint present, però, que està subjecte a la potestat de l’Arquebisbe tot allò que fa referència a l’acció pastoral, l’exercici públic del culte i altres obres d’apostolat (cf. c. 679 i 738). Els centres d’ensenyament catòlics depenen de la Delegació diocesana d’ensenyament. Per a la promoció de vocacions cal que treballi en estreta col·laboració amb la Delegació corresponent.

3. Ha de promoure i coordinar els serveis que siguin necessaris per a la formació permanent, la formació espiritual i la formació per a un treball pastoral de conjunt.

4. Al cap d’aquesta Delegació hi haurà un delegat amb les degudes facultats pel que fa a les visites canòniques i per delegar la cura directa de les persones que viuen la vida eremítica. 5. El CPT i el Directori AS ens inviten a agrair el do de la vida consagrada i hi fan una sèrie d’exhortacions (cf. CPT, r. 6, 97-99 i AS 98-107).