Organismes Diocesans

Serveis al clergat


Director
Mn. Josep M. Alegret Bellmunt
Tel.:
977 83 02 32 i 686 355 934
a/e: clergat@arqtgn.cat


Secretariat diocesà de serveis al clergat

1. El Secretariat diocesà de serveis al clergat ha d’estar atent a les necessitats del clergat en tots els aspectes i suggerir a l’Arquebisbe tot el que cregui convenient en aquest sentit.

2. Ha de promoure més directament la formació espiritual del clergat diocesà i la seva formació permanent oferint les orientacions que calgui i els mitjans adients en material i en personal preparat. La formació permanent és molt important. Cal promoure en els preveres el cultiu de les ciències humanes més útils per a una bona acció pastoral, entre les quals és necessari destacar una completa formació pedagògica que faciliti el convenient tracte personal i en grup de cara a tot l’itinerari del creixement de la fe.

3. Cal oferir els mitjans adients de recessos i exercicis espirituals, sense descurar les necessitats materials que avui pesen fortament sobre el clergat.

4. S’ha d’animar a centrar la vida dels pastors en la caritat pastoral, com allò que ha de donar unitat i sentit a tota la vida del prevere, segons el concili Vaticà II (cf. PO 14).

5. El CPT requereix l’atenció als preveres (cf. r. 149, vinculant i prioritària) i tracta de la formació permanent (cf. r. 150), de «l’atenció personalitzada de tots i de cadascun dels preveres diocesans» (r. 151) i «desitja que la comunitat cristiana conegui la identitat del ministeri sacerdotal» i el valori i estimi (r. 152).