Organismes Diocesans

Tribunal metropolità


TRIBUNAL METROPOLITÀ
(de primera instància per a les causes de l’arxidiòcesi
i de segona instància per a les de les diòcesis sufragànies)
a/e: tribunal.metropolita@arquebisbattarragona.cat

Mn. Josep Queraltó Serrano
Vicari judicial i president del Tribunal
a/e: vicari.judicial@arqtgn.cat

Jutges
Mn. Simó Gras Solé
a/e: jutge.tribunal@arqtgn.cat

Mn. Antoni Agelet Delpueyo (de la diòcesi de Lleida)

Defensor del Vincle
Mn. Albert Fortuny Llaveria
a/e: defensor.tribunal@arqtgn.cat

Promotor de justícia
Mn. Albert Fortuny Llaveria

Notari i secretari
Mn. Josep M. Serra Roigé
a/e: secretari.tribunal@arqtgn.cat


Tribunal Metropolità

1. L’Arquebisbe exerceix «la potestat judicial personalment o a través d’un vicari judicial i de jutges segons la norma del dret» (c. 391 § 2).

2. «En cada diòcesi, i per a totes les causes no exceptuades expressament pel dret, el jutge de primera instància és el Bisbe diocesà, el qual pot exercir la potestad judicial per si mateix o mitjançant altres persones» (c. 1419).

3. «Qualsevol Bisbe diocesà ha de nomenar un vicari judicial o oficial amb potestad ordinària de jutjar, distint del Vicari general» (c. 1420).

4. «Del tribunal d’un Bisbe sufragani, hom apel·la al del Metropolità» (c. 1438, 1r); «en les causes tractades en primera instància davant el Metropolità, hom interposa l’apel·lació davant el tribunal que ell mateix hagi designat d’una manera estable, amb l’aprovació de la Seu Apostòlica» (c. 1438, 2n).

5. L’Arquebisbe també ha d’elegir el promotor de justícia i el defensor del vincle, els quals, cadascun des de la pròpia competència, han de vetllar que es garanteixi el bé públic eclesial (cf. c. 1430 i 1432). Els laics poden ser també jutges, i d’aquests, si convingués, un pot ser membre del tribunal col·legiat (cf. c. 1421 § 2).

6. En primera instància resol les causes que es presenten des de la mateixa arxidiòcesi. En segona instància resol les causes d’apel·lació que han estat sentenciades en primera instància en el Tribunal eclesiàstic d’alguna de les diòcesis sufragànies de la província eclesiàstica Tarraconense.

7. La Rota de la Nunciatura Apostòlica de Madrid és el tribunal per a les causes apel·lades en segona instància des de l’arxidiòcesi de Tarragona.

8. Al Tribunal, se li encomanen: les causes que comporten una tramitació judicial, tant les contencioses com les penals, les causes de separació conjugal que es tramiten per via administrativa, el procés per a la dispensa de matrimoni rat i no consumat, el procés per a la dissolució del matrimoni a favor de la fe (in favorem fidei) en qualssevol formes, i el procés de mort presumpta del cònjuge.