Vocabulari religios

Cercador de vocabulari
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Gènesi (Génesis).- El primer llibre del Pentateuc i també de la Bíblia.
Gentil (Gentil)..- A l´Antic Testament ho era el que no pertanyia a la religió jueva i era sinònim d´idòlatra o politeista. En el cristianisme feia referència també als idòlatres i, per extensió, als no batejats. El terme va caure en desús i va anar sent substituït per "pagà".
Germà (Hermano).- Llec.
Germandat (Hermandad).- 1. Confraria o congregació pietosa. 2.Privilegi que una comunitat religiosa concedeix a una o diverses persones per a fer-les, d´aquesta manera, participar de certes gràcies i privilegis de l´orde o comunitat.
Germanor.- Nom que a Catalunya pren la campanya anual que promou l’Església catòlica destinada a aconseguir la seva plena autonomia econòmica respecte de l’Administració civil.
Glòria (Glória).- 1. Himne de lloança a la Trinitat. Vegi´s Doxologia major i també Doxologia menor. 2. La vida en el més enllà, consistent a compartir, amb els altres salvats,la vida i la felicitat que Déu ofereix a la persona humana.
Glossa (Glosa).- 1. Explicació. 2. Escrit d´opinió dels bisbes, generalment per publicar a la premsa. Cal no confondre-la amb carta pastoral o amb qualsevol altre document episcopal oficial publicat.
Gràcia (Gracia).- Do gratuït de Déu.
Gràcia actual (Gracia actual).- Ajut sobrenatural que Déu ofereix a l´home per a l´exercici del bé.
Gràcia habitual (Gracia habitual).- Qualitat sobrenatural infosa per Déu a l´esperit, mitjançant la qual el santifica i el fa fill de Déu i digne de la seva glòria.
Gràcia operant (Gracia operante).- La que, precedint a la voluntat, impulsa a desitjar i fer el bé.
Gràcia original (Gracia original).- La infosa per Déu als nostres primers pares en el estat de la innocència.
Gràcia santificant (Gracia santificante).- En el sentit més elemental és un do de Déu que ens fa fills seus i hereus de la felicitat eterna. També es diu del do diví de salvació actual, consistent en la conversió, l´adhesió a la fe i el baptisme. Per causa de pecat greu es pot perdre aquesta gràcia, pèrdua culpable que no es pot confondre amb la seva absència per causa del pecat original.
Gradual (Gradual).- Salm que es canta o proclama a la missa, després de la primera lectura.